Privacy Policy
PRIVACY VERKLARING COTTON CANDY

Artikel 1 Algemeen

Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor Cotton Candy van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Cotton Candy houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Cotton Candy, gevestigd te (3043 GV) Rotterdam aan het Sidelingeplein 192 aldaar.
KvK: 752.90.766. Cotton Candy verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op de website invullen, Cotton Candy e-mailen en uzelf aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere uitingen van Cotton Candy.

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1 juni 2020 en kan worden gewijzigd. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.c-candy.nl.

2.3 U kunt contact opnemen met Cotton Candy middels de onderstaande contactgegevens:

Cotton Candy
Sidelingeplein 192
3043 GV Rotterdam

Tel.: +31 (0)6 24 51 34 67
E-mail: info@c-candy.nl
www.c-candy.nl

Artikel 3 Persoonsgegevens

3.1 Cotton Candy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, producten bij ons bestelt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Contactgegevens;
Bedrijfsinformatie;
Financiële informatie;
IP-adres;
Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die Cotton Candy over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen.

Artikel 4 Doeleinden en rechtsgronden

4.1 Cotton Candy heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst met u aan te gaan en/of uit te voeren;
Om diensten te verlenen;
Om producten te bedrukken, dan wel te fabriceren;
Om producten te kunnen leveren;
Om maatwerk te kunnen leveren;
Om aan u te kunnen factureren;
Om uw vragen te kunnen beantwoorden;
Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen;
Om contact met u te onderhouden;
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
Gebruik en beheer van de website www.c-candy.nl;
Om u van informatie te voorzien middels onze nieuwsbrief, blog, e-mail en social-media;
Marketing en communicatieactiviteiten;
Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op onze website.

Artikel 5 Toegang tot gegevens

5.1 Cotton Candy zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

5.2 Cotton Candy geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de aan u te leveren diensten en/of producten. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluiten, het verstrekken van uw gegevens aan koeriers, (post)bezorgers, drukkers en derden die worden ingeschakeld om de door u bestelde producten te produceren en/of te bewerken. Ook geeft Cotton Candy uw gegevens door aan derden wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving, regelgeving en/of gedragsregels en om haar openstaande vorderingen te kunnen incasseren.

5.3 Cotton Candy geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de website en financiële administratie.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 Cotton Candy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 7 Bewaren van persoonsgegevens

7.1 Cotton Candy bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van:

de duur van de overeenkomst;
een eventuele wettelijke bewaartermijn;
de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband waarmee de gegevens bewaard moeten worden.

Artikel 8 Rechten

8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken en/of Cotton Candy vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar info@c-candy.nl.

8.2 Cotton Candy reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

8.3 Cotton Candy kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een geheimhoudingsclausule behorende bij een overeenkomst, wettelijke bewaartermijnen of als het verzoek onredelijk is.


Artikel 9 Klachten

9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door Cotton Candy? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Cotton Candy. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te doen. U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar info@c-candy.nl.

9.2 Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling zoals vermeld in artikel 17 van de Algemene voorwaarden van Cotton Candy. Deze Algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website www.c-candy.nl.

9.3 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe Cotton Candy omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)